Missieverklaring

De nieuwe SG verenigt scholen die actief voor elkaar kiezen en werkzaamheid en betrokkenheid in alle facetten van haar werking beklemtonen. De betrokken scholen onderschrijven een traditie van degelijk opvoedend onderwijs op christelijke basis.

Waarden

Onze scholengemeenschap steunt hiervoor op onderstaande pijlers.

 • Christelijk: Opvoeding en onderwijs gebeuren in overeenstemming met de opdrachtverklaring van het Katholiek onderwijs.
 • Respect voor eigenheid en identiteit van elke school: De bestaande individuele scholen, schoolbesturen of koepelbestuur respecteren elkaars autonomie en opvoedingsproject. De partners van de nieuwe SG vinden het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig kan blijven en dat afwijkende meningen worden gerespecteerd. We nemen daarom beslissingen op basis van consensus.
 • Subsidiair: Deelnemende schoolbesturen bepalen welke bevoegdheden zij overdragen aan de scholengemeenschap. De Raad van Directeurs heeft hierin een belangrijke adviserende rol.
 • Engagement: Voor de interne en externe werking ligt de klemtoon op werkzaamheid en betrokkenheid van alle deelnemers. Een waardevolle en voorbereide inbreng in de vergaderingen is een noodzaak.
 • Solidair: We steunen vanuit de SG alle participanten in geval van nood. Deze steun wordt steeds grondig doorgesproken, is onderhevig aan in de mate van het mogelijke vooraf afgesproken criteria en is beperkt in tijd.
 • Open: Een goede en open communicatie is een basisvoorwaarde. Deelnemende schoolbesturen werken op een positieve en open wijze samen. We onderzoeken opportuniteiten voor de realisatie van gezamenlijke projecten met meerwaarde.

 

Doelstellingen

Wij willen dit als volgt realiseren.

 • Synergie nastreven via administratieve, pedagogisch didactische, professionaliserende,... initiatieven.
 • Duidelijke en praktisch werkbare afspraken maken.
 • Dienstverlening ontwikkelen met het oog op de reële behoeften van de scholen.
 • Uitwisseling van kennis en expertise ambiëren en bewerkstelligen zowel op het niveau van de inrichtende machten als op het niveau van de directies.
 • Het beleidsvoerend vermogen van elke school ondersteunen waar mogelijk.
 • Een actieve aanwezigheidspolitiek voeren via de reeds bestaande kanalen van het katholiek onderwijs en de gemeentelijke overheden.
 • Afspraken maken in verband met de decretale verplichtingen en de nodige maatregelen ten uitvoer brengen betreffende o.a. leerlingenoriëntering, criteria personeelsbeleid, professionalisering, aanwending van punten en uren,...